സ്കൾപ്ചർ രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻ്റ്

ആർ. എൽ. വി ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് – അഡ്മിഷൻ 2024-25, സ്കൾപ്ചർ രണ്ടാം അലോട്ട്മെൻ്റ് പ്രകാരം SC/ST സീറ്റ് ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചവരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു.